Bed and Breakfasts
Nederland

Algemene Voorwaarden

Breakfast and Bed is een advertentieportaal voor B & B eigenaren, het is dus geen boekingssite. B & B aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor afspraken die gemaakt zijn tussen B & B eigenaar en gasten etc.

 

Artikel 1. Reikwijdte, wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

  • 1.1 De volgende Algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van de website breakfastandbed.nl. De site breakfastandbed.nl is een dienst van Happy Views. Breakfast & Bed biedt u (als "Gebruiker") op basis van deze gebruiksvoorwaarden zijn diensten aan, in het bijzonder het gebruik van de database.
  • 1.2 Door u te registreren of gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden.
  • 1.3 Bezoeker = eenieder die de site breakfastandbed.nl bezoekt of van (een deel van) de informatie op de breakfastandbed.nl site gebruik maakt.
  • 1.4 breakfastandbed.nl behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden in de toekomst te wijzigen. In dat geval maken de wijzigingen alleen dan deel uit van de overeenkomst indien de gebruiker met dergelijke wijzigingen instemt. Het is voor dit doel voldoende dat breakfastandbed.nl een nieuwe versie van de AV via e-mail aan de gebruiker stuurt, dat de gebruiker deze wijzigingen niet binnen vier weken bestrijdt, en dat breakfastandbed.nl daarop de gebruiker uitdrukkelijk te kennen zal geven dat deze AV verzonden zijn.
  • 1.5 Afwijkende zakelijke voorwaarden van de gebruikers zijn niet geldig, zelfs indien breakfastandbed.nl individuele gevallen niet bestrijdt.
  •  

 

Artikel 2. Diensten Breakfast & Bed

2.1 De website www.breakfastandbed.nl is een online platform. Natuurlijke personen of rechtspersonen en vennootschappen die zich hebben geregistreerd, en waarvan de registratie door breakfastandbed.nl is bevestigd (hierna te noemen: "Gebruiker"), kunnen appartementen, kamers of andere accommodaties ("accommodatie") aanbieden. Het sluiten van een gebruiksovereenkomst is voor "gebruiker" voorlopig gratis.

2.2 breakfastandbed.nl biedt een website platform voor het plaatsen van content en aanbiedingen, het opstellen van contacten en het voorbereiden en sluiten van huurovereenkomsten. Huurovereenkomsten komen uitsluitend tot stand tussen de aanbiedende gebruiker ("aanbieder") en de verhurende gebruiker ("huurder"). Breakfastandbed.nl zelf biedt geen accommodaties aan en accepteert geen aanbiedingen. Breakfastandbed.nl is geen partij in de overeenkomst gesloten tussen de gebruikers op de website. De vervulling van de overeenkomsten tussen gebruikers op de website is uitsluitend tussen gebruikers.

2.3 Door gebruikers op de website geplaatste verhuuradvertenties en content zullen niet worden geverifieerd door breakfastandbed.nl ten aanzien van hun wettelijkheid, juistheid of volledigheid en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Breakfast & Bed.
Breakfastandbed.nl is niet verantwoordelijk voor aanbiedingen en content van derden.
De bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de breakfastandbed.nl site te bezoeken en gebruiken. Breakfastandbed.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van de site Breakfastandbed.nl.
De op de breakfastandbed.nl site geplaatste verblijfsinformatie geeft uitsluitend de persoonlijk samengestelde gegevens weer van de betreffende Bed & Breakfast eigenaar en reviews van sitebezoekers. Breakfastandbed.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie.
De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de bezoeker zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
Indien via de breakfastandbed.nl site overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is breakfastandbed.nl op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en breakfastandbed.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan

 

Artikel 3. Registratie, totstandkoming van de gebruiksovereenkomst, wettelijke verklaringen

3.1 Het gebruik van breakfastandbed.nl diensten vereist dat de gebruiker zich eerst heeft geregistreerd. Registratie vereist dat de gebruiker akkoord gaat met de AV. Met de ontvangst van een bevestiging per e-mail van breakfastandbed.nl op het door de gebruiker opgegeven e-mailadres komt een overeenkomst tussen Breakfast & Bed en de gebruiker voor het gebruik van Breakfast & Bed diensten ("gebruiksovereenkomst") tot stand. Er is geen wettelijk recht op het afsluiten van een dergelijke gebruiksovereenkomst.

3.2 Registratie is alleen toegestaan aan natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen met onbeperkte handelingsbekwaamheid. Minderjarigen mogen zich niet registreren bij Breakfast & Bed. De registratie van een rechtspersoon of vennootschap kan alleen worden uitgevoerd door een gemachtigde natuurlijke persoon die met naam moet worden genoemd. Bij de registratie kunnen alleen individuen worden vermeld als de eigenaar van de gebruikersaccount (dwz geen echtparen of gezinnen).

3.3 Bij de registratie is de gebruiker verplicht om juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals vereist op het registratieformulier, in het bijzonder voor- en achternaam, huidig adres (een postbus wordt niet aanvaard), een geldig e-mailadres en, indien van toepassing, de naam van het bedrijf en een gevolmachtigde vertegenwoordiger. De gegevens moeten te allen tijde actueel en juist zijn. Meerdere registraties onder verschillende namen van leden zijn verboden. Bij de registratie kiest de gebruiker een gebruikers-ID en een wachtwoord. De gebruikersnaam mag geen e-mail of internetadres zijn, mag geen inbreuk plegen op de namen, handelsmerken of rechten van derden of in strijd zijn met de goede zeden. Na registratie ontvangt de gebruiker een wachtwoord en naam die zijn toegewezen aan zijn leden-account.

3.4 Wettelijke verklaringen betreffende de transactie (bv. bevestigingsberichten, wijzigingen van de AV) worden de gebruiker via e-mail toegestuurd.

 

Artikel 4. Verplichtingen van de gebruiker: gebruikersaccount, systeemintegriteit

4.1 De gebruiker is verplicht om actuele en accurate informatie bij zijn ledenaccount te verstrekken en in het geval van een wijziging deze onmiddellijk uit te voeren. Een gebruikersaccount is niet overdraagbaar en niet overerfelijk.

4.2 De gebruiker is verplicht ervoor te zorgen dat zijn ledenaccount alleen wordt gebruikt door hemzelf en is voor dit doel verplicht om zijn wachtwoord geheim te houden.

4.3 Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd terwijl hun ledenaccount in gebruik is. De gebruiker is niet aansprakelijk indien hij niet verantwoordelijk was voor het misbruik van zijn ledenaccount, zolang de bestaande zorgplicht niet werd geschonden.

4.4 Zodra de gebruiker zich ervan bewust is dat derden toegang hebben tot zijn ledenaccount of zich anderszins toegang hebben verschaft tot zijn ledenaccount, zal hij onverwijld Breakfast & Bed in kennis stellen.Breakfast & Bed zal dan het ledenaccount blokkeren totdat de situatie is opgehelderd. De kosten die op het account werden gemaakt totdat deze werd geblokkeerd, worden ten alle tijden betaald door de gebruiker.

4.5 Breakfast & Bed voert alleen maar een zeer beperkte controle van de registratiegegevens uit, omdat de identificatie van personen op het internet slechts op zeer beperkte wijze mogelijk is. Bijgevolg is het, ondanks diverse veiligheidsmaatregelen, niet mogelijk uit te sluiten dat onjuiste gegevens voor een gebruikersaccount werden verstrekt. Elke gebruiker dient zich te overtuigen van de identiteit van zijn contractuele partij.

4.6 Gebruikers zijn verplicht om hun systemen en programma's in verband met het gebruik van de diensten van breakfastandbed zo in te stellen, dat noch de veiligheid, noch de integriteit of de beschikbaarheid van de door breakfastandbed voor hun diensten gebruikte systemen worden beïnvloed. Gebruikers mogen de door Breakfast & Bed gegenereerde content niet blokkeren, herschrijven, wijzigen of op enigerlei wijze de diensten van breakfastandbed hinderen. Breakfast & Bed heeft het recht de noodzakelijke maatregelen (zoals het blokkeren van de toegang) te treffen, die nodig zijn om de systeemintegriteit van de Breakfast & Bed-systemen of van derden te waarborgen.

4.7 Indien via de Breakfast & Bed site overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is Breakfast & Bed op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en Breakfast & Bed is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
4.8 Hoewel Breakfast & Bed ernaar streeft dat de Breakfast & Bed site gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is Breakfast & Bed niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de Breakfast & Bed site om welke reden dan ook. Toegang tot de Breakfast & Bed site mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. Breakfast & Bed heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de Breakfast & Bed site te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. breakfastandbed is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

 

Artikel 5

5.1 De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor het correct en volledig beschrijven van de accommodatie die hij aanbiedt. Hij moet minstens de informatie invoeren in de verplichte velden in Breakfast & Bed, zodat de accommodatie en het aanbod adequaat worden beschreven. Daarnaast is het aan de aanbieder om aanvullende voorwaarden te stellen, zoals een borgsom, de kosten van het schoonmaken, de mogelijkheid om te annuleren, etc.

5.2 Gebruikers zijn bij gebruik van de website verplicht de van toepassing zijnde wetten na te leven. Breakfastandbed.nl verbiedt bijvoorbeeld dan ook het aanbieden van accommodaties, waarvan het aanbod en/of de toepassing wettelijke bepalingen overtreedt, inbreuk pleegt op de rechten van derden of strijdig is met de goede zeden en manieren.Gebruikers die discrimineren op basis van geslacht, sexuele voorkeur, geloof, ras, afkomst of overtuiging worden direct verwijderd van de site zonder enige vorm van overleg.

5.3 Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van elke gebruiker om ervoor te zorgen dat zijn aanbiedingen legaal zijn en de rechten van derden niet schenden.

5.4 Gebruikers mogen adressen, contactgegevens en e-mailadressen, die zij hebben verkregen door het gebruik van de site, voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor de pre-contractuele en contractuele communicatie. Het is met name verboden om deze gegevens te verkopen of te gebruiken om reclame te versturen, tenzij de gebruiker in kwestie dit vooraf uitdrukkelijk heeft toegestaan.

5.5 De door Breakfast & Bed opgeslagen inhoud van de website mag niet worden gekopieerd of verspreid, of op andere wijze worden gebruikt of gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de respectievelijke eigenaars. Dit geldt ook voor het kopiëren op de wijze van zoekmachinetechnologieën of via andere automatische mechanismen.

 

Artikel 6

6.1 De gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor aanbiedingen en content, zoals afbeeldingen, die hij oplaadt op de website of anderszins openbaar maakt of verspreidt. Deze mogen geen schending vormen van de rechten van derden, en in het bijzonder de persoonlijkheidsrechten of auteursrechten van derden niet schenden.

6.2 Op het eerste verzoek vrijwaart de gebruiker Breakfast & Bed van alle aanspraken van derden die tegen Breakfast & Bed geldend worden gemaakt op basis van inhoud, schending van de AV of ander gedrag waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is. De vrijstelling van aansprakelijkheid omvat redelijke juridische kosten en proceskosten.

Door het indienen van content (tekst en afbeeldingen) geeft de gebruiker Breakfast & Bed de volgende niet-exclusieve, overdraagbare, tijdelijk en ruimtelijk onbeperkte rechten (inclusief het recht om sublicenties te verlenen) op de ter beschikking gestelde content, met het oog op het aanbieden van breakfastandbed-diensten:

(a) de archief- en database-rechten, dat wil zeggen het recht om de content, in welke vorm dan ook, en in het bijzonder, te digitaliseren voor database-invoer en het opslaan op alle bekende opslagmedia en enig ander medium, en om deze te verbinden met andere werk of delen van werk;

(b) de reproductie- en distributierechten en het recht tot openbaarmaking, dat wil zeggen het recht om de content zoals gewenst op te slaan, te kopiëren en beschikbaar te stellen, of geheel of gedeeltelijk te verspreiden in elektronische of andere media (zoals internet, kranten, tijdschriften);

(c) het bewerkingsrecht, dat wil zeggen het recht om de content zoals gewenst te bewerken, te veranderen en in het bijzonder te verminderen, aan te vullen en te koppelen aan andere websites, en ook om deze voor te bereiden voor gebruik op mobiele apparaten

 

Artikel 7

7.1 Het recht van gebruikers om de website te gebruiken bestaat alleen in de context van de huidige stand van de technologie. Breakfast & Bed beperkt het gebruik tijdelijk indien dit noodzakelijk is met betrekking tot veiligheid, integriteit, capaciteitsbeperkingen of de uitvoering van technische maatregelen, en ook wanneer deze beperkingen dienen voor het verbeteren van de prestaties van de gebruikte diensten (onderhoud). De legitieme belangen van gebruikers worden door Breakfast & Bed erkend, bijvoorbeeld door het bij voorbaat communiceren van deze informatie. De gereguleerde aansprakelijkheid van Breakfast & Bed, van toepassing in artikel ??, blijft hierbij onaangetast.

7.2 Breakfast & Bed behoudt zich het recht voor om de inrichting van de website te wijzigen, en neemt het rechtmatige belang van de gebruiker in redelijke overweging.

 

Artikel 8

8.1 De website stelt gebruikers in staat om na het huren van een accommodatie . reviews te plaatsen. De reviews moeten een zinvol register over de betrouwbaarheid van accommodaties bieden. De reviews worden niet door Breakfast & Bed beoordeeld, en kunnen onjuist of misleidend zijn.

8.2 De gebruiker is verplicht om alleen waarheidsgetrouwe uitspraken te doen in zijn evaluatie en zich te houden aan de wet. De door hen geuite meningen mogen geen rechten van derden schenden, noch, in het bijzonder, inbreuk maken op persoonlijkheidsrechten. Ze moeten objectief zijn en mogen geen beledigende kritiek bevatten.

8.3 Elk gebruik van de reviews dat in strijd is met het doel van het review systeem is verboden. Het is accommodatie eigenaren uitdrukkelijk verboden om reviews over zichzelf te schrijven of te zorgen dat derden omstandigheden in de reviews opnemen die geen verband houden met de afwikkeling van de onderliggende overeenkomsten, of reviews te gebruiken voor een ander doel dan de handel op de website.

8.4 Breakfast & Bed komt niet tussen beide in het reviewsysteem. Evaluaties worden door Breakfast & Bed noch gewijzigd noch verwijderd, tenzij sprake is van laster zoals bedoeld in artikel 8.5. Evaluaties kunnen niet worden gewijzigd nadat ze zijn gepost. Ze worden permanent opgeslagen in het feedbackprofiel van een gebruiker en kunnen door alle gebruikers worden bekeken. Gebruikers kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan de reputatie van een andere gebruiker, indien de feedback vulgaire, obscene, racistische, voor minderjarigen niet toegestane of strafrechtelijk beledigende opmerkingen bevat. Omdat Breakfast & Bed de evaluaties niet censureert of op nauwkeurigheid beoordeelt, kan Breakfast & Bed niet wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor geposte opmerkingen, zelfs als deze opmerkingen lasterlijk zijn.

8.5 Indien er door een gebruiker misbruik wordt gemaakt van de reviews, dan heeft Breakfast & Bed het uitzonderlijke recht om de reviews te verwijderen en maatregelen te treffen. Dit geldt in het bijzonder indien:

· de review moet worden verwijderd als gevolg van een uitvoerbare rechterlijke beslissing tegen degenen die de evaluatie hebben gemaakt;

· de review vulgaire, obscene, racistische, voor minderjarigen niet toegestane of strafrechtelijk beledigende opmerkingen bevat;

· de review persoonlijke gegevens van een ander lid bevat, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres;

· de reviews opmerkingen bevat die aangeven dat instanties voor rechtshandhaving of Breakfast & Bed onderzoeken hebben geopend;

· de reviews verbindingen of teksten bevat;

· indien een gebruiker per ongeluk een negatieve review voor een gebruiker heeft gepost, deze fout echter al heeft hersteld en dezelfde review aan de juiste gebruiker heeft toegewezen;

· de review is gedaan door een persoon die op het moment van de transactie of het plaatsen van de evaluatie niet gemachtigd was (zijnde minderjarig);

· de review van gebruikers is waarvan het ledenaccount binnen 90 dagen na registratie door Breakfast & Bed werd geblokkeerd. Bij ledenaccounts die geblokkeerd zijn, bijvoorbeeld als gevolg van niet-betaling van een commissie, of in situaties waarin de gebruikers de kans krijgen om het probleem op te lossen en het ledenaccount hersteld wordt, kan de review niet worden verwijderd.

8.6 Als beide partijen hiermee instemmen, kunnen ze de geposte review online intrekken. De review wordt verwijderd en verschijnt niet in het evaluatieprofiel van de account. De opmerking wordt bewaard en uitgebreid met een verwijzing naar de intrekking

 

Artikel 9

Breakfast & Bed.nl kan onder geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van eigenaren met betrekking tot het plaatsen van geluids fragmenten bij de video beelden op de pagina van de eigenaren.
De eigenaar is bij het afsluiten  van het abonnement op Breakfast & Bed.nl, op de hoogte van het feit dat het laten horen van muziek fragmenten of muziek op welke manier dan ook bij video beelden ,  alle rechten en afdrachten aan BUMASTEMRA moeten worden voldaan.
De eigenaar of abonnement houder is verantwoordelijk om uit te zoeken of de afdrachten moeten worden voldaan of dat de muziek vrij is van afdracht.
Breakfast & Bed.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van afspraken die te maken hebben met muziek.

 

Artikel 10

Breakfast & Bed is niet aansprakelijk voor het gedrag van gebruikers. In het bijzonder zal Breakfast & Bed niet aansprakelijk zijn voor het nakomen van verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomsten tussen de gebruikers, dus niet voor de contractuele uitvoering van deze overeenkomsten en/of voor schade van welke aard dan ook door één van de partijen van de overeenkomst.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.

De gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Breakfast & Bed wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag , Nederland.